Podatek od nieruchomości: obowiązki, zasady, przepisy

Podatek od nieruchomości dotyczy każdego (prawie) właściciela nieruchomości. Sprawdź najważniejsze obowiązki podatkowe, jak do tego się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę.

Podatek od nieruchomosci 1
Podatek od nieruchomości

Jak złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

Gdy doszło do powstania obowiązku podatkowego, konieczne jest poinformowanie o tym lokalnego urzędu gminy. W tym celu należy złożyć w urzędzie wypisany druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Określany jest on także jako deklaracja na podatek od nieruchomości.

Po złożeniu druku organ podatkowy, który jest właściwy dla położenia nieruchomości, na przykład wójt, burmistrz czy prezydent miasta, ustala wysokość podatku od nieruchomości.

Uwaga! W przypadku osób prawnych, w tym spółek, organizacji czy instytucji, zastosowanie ma deklaracja DIN-1. Muszą one także same obliczyć wysokość podatku od nieruchomości.

Ustalenie obowiązku podatkowego – krok po kroku:
1. Pobierz druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – można znaleźć go na stronie urzędu gminy albo na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.
2. Wypełnij druk IN-1.
3. Złóż druk w gminie – można zrobić to osobiście, wysłać go pocztą (najlepiej listem poleconym) lub wysłać online z użyciem platformy ePUAP.
4. Zaczekaj na decyzję o wysokości podatku – gmina przekaże decyzję, aż do czasu jej otrzymania nie ma potrzeby opłacania podatku.
5. Zapłać podatek od nieruchomości we wskazanym terminie.

Gdy podmiot ma nieruchomości w różnych gminach, w każdej z nich konieczne jest złożenie osobnego wniosku. Gdy natomiast ma on nieruchomości w tej samej gminie, powinien złożyć jeden druk.

W przypadku współwłasności druk może być złożony we własnym zakresie albo razem z innymi współwłaścicielami.

Uwaga! Konieczne jest złożenie druku IN-1 nawet wtedy, gdy korzysta się z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Kiedy ustaje obowiązek podatkowy?


Do ustania obowiązku podatkowego związanego z podatkiem od nieruchomości dochodzi wraz z zakończeniem miesiąca, w którym doszło do powstania okoliczności ustania obowiązku. Przykładowo może być to sprzedaż nieruchomości, rozbiórka domu, wygaśnięcie prawa do użytkowania wieczystego.

Jaki jest termin złożenia deklaracji o podatku od nieruchomości?
Osoby fizyczne muszą przekazać organowi podatkowemu informacje na temat nieruchomości na druku IN-1 w ciągu 14 dni od pojawienia się okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego ustania.

Należy zatem pamiętać, że wtedy, gdy dojdzie do zakupu albo zakończenia budowy nieruchomości, wtedy należy maksymalnie do 2 tygodni przekazać informacje o tym do urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości. Wówczas podatek zostanie obliczony według obowiązujących stawek.

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek, które nie mają osobowości prawnej, jednostek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stosowane są inne terminy – do 31 stycznia, a po tym dniu do 14 dni od zaistnienia okoliczności.

Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?


Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest na podstawie uchwały rady gminy przyjętej na dany rok podatkowy.

Każda gmina może samodzielnie ustalić wysokość podatku, jednak nie może ona przekroczyć stawek maksymalnych wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok. Zatem może ona przyjąć je na maksymalnym lub na niższym poziomie.

Wobec tego inne podatki będą dotyczyły mieszkańców Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Łodzi, a także mniejszych miast i wsi w Polsce.

Jak obliczyc podatek
Ile wynosi podatek od nieruchomości

Ile wynosi podatek od nieruchomości?


Podatek od nieruchomości ustalany jest indywidualnie na podstawie szeregu czynników, także zmieniających się dorocznie. Zatem bardzo często jego wysokość każdego roku jest inna – niestety, zwykle wyższa w stosunku do poprzedniego.

Wysokość podatku determinowana jest głównie przez obwieszczenie Ministra Finansów, natomiast poza nim wpływają na nią także inne czynniki. Jak wyliczany jest podatek od nieruchomości?

Na wysokość podatku od nieruchomości wpływają:
1. Maksymalna wysokość podatku ustalona przez Ministra Finansów,
2. Stawka podatku obowiązująca w gminie,
3. Powierzchnia gruntów i budynków albo też ich części,
4. Rodzaj gruntów i budynków,
5. Udziały we własności nieruchomości – współwłasność.

Poniżej wyjaśniamy dokładnie, jak powyższe czynniki oddziałują na wysokość podatku od nieruchomości.

1. Maksymalna wysokość podatku ustalona przez Ministra Finansów
Jak wspomniano wcześniej, głównym dokumentem określającym maksymalną wysokość podatku w danym roku jest obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Dokument ten wskazuje na maksymalną wysokość podatku od nieruchomości, dlatego gmina nie może ustalić go na wyższym poziomie. Może ona jednak zmniejszyć wymiar podatku lub zastosować zwolnienia. To powoduje, że w niektórych gminach podatek od nieruchomości o tych samych powierzchniach jest niższy lub wyższy.

Maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku wynoszą:
– Podatek od nieruchomości mieszkalnych – 0,89 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni,
– Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i od budynków mieszkalnych albo ich części używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – 25,74 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni,
– Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu zakwalifikowania nieruchomości gruntowej w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni,
– Podatek od gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni,
– Podatek od gruntów pozostałych – 0,54 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni.

W przypadku podatku od nieruchomości stawki najczęściej mają charakter kwotowy. Nie dotyczy to natomiast budowli, w przypadku których stawka określana jest procentowo – wynosi ona 2% ich wartości. Budowlami nazywa się obiekty, które nie są budynkami.

Aktualne informacje o maksymalnych stawkach na dany rok można znaleźć na stronach rządowych.

2. Stawka podatku obowiązująca w gminie
Stawka podatku od nieruchomości ustalana jest przez radę gminy na drodze uchwały. Po jej przyjęciu informacje udostępniane są mieszkańcom.

Gminy mogą różnicować stawki podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości, między innymi pod kątem lokalizacji nieruchomości, rodzaju zabudowy, rodzaju prowadzonej działalności. Mają też prawo do stosowania zwolnień z podatku. Większość gmin w Polsce stosuje niższe stawki podatku od nieruchomości niż te wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów – szacuje się, że jest to ponad 90% gmin.

Lokalne stawki obowiązujące w danej gminie można sprawdzić na jej stronie internetowej albo osobiście w urzędzie gminy.

3. Powierzchnia gruntów i budynków albo ich części
Przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości duże znaczenie mają także powierzchnia gruntów oraz budynków albo ich części, gdy są one podzielone.

Dla gruntów do obliczenia wysokości podatku stosuje się ich powierzchnię, natomiast przy budynkach powierzchnię użytkową. Podatnicy często popełniają błędy przy ustalaniu powierzchni nieruchomości, w szczególności powierzchni użytkowej, dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób należy ją obliczyć.

Powierzchnia użytkowa ustalana jest po wewnętrznych stronach budynku, na każdej kondygnacji osobno. Ustawa o podatkach oraz o opłatach lokalnych wskazuje na poniższe warunki obliczania powierzchni użytkowej:
– Powierzchnia pomieszczenia powyżej 2,20 metra – do powierzchni użytkowej budynku wlicza się całą powierzchnię pomieszczenia.
– Powierzchnia pomieszczenia o wysokości od 1,40 metra do 2,20 metra – do powierzchni użytkowej budynku zalicza się 50% powierzchni.
– Powierzchnia pomieszczenia niższa niż 1,40 metra – nie uwzględnia się jej przy obliczaniu powierzchni użytkowej budynku, dlatego nie jest ona brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku.

W przypadku, gdy nieruchomość należy do podmiotu tylko w części, na przykład po fizycznym podziale nieruchomości, wówczas płaci on podatek odpowiadający powierzchni danej części.

4. Rodzaj gruntów i budynków
Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość podatku od nieruchomości jest też rodzaj gruntów oraz budynków. W tym przypadku stawki mogą znacznie różnić się pomiędzy sobą, co wpływa na ogólną wysokość obciążenia podatkowego.

Podatek od nieruchomości a garaż
Dla garażów wolnostojących, które według prawa budowlanego są budynkami, stawka jest wyższa niż w przypadku garażów, które wchodzą w skład budynku mieszkalnego. Z kolei garaż wolnostojący, który nie jest trwale związany z gruntem i ma powierzchnię do 35 metrów kwadratowych, na przykład garaż blaszany, nie podlega opodatkowaniu, ponieważ traktowany jest jako część architektury ogrodowej. Zatem podatek od garażu jest zależny od jego konstrukcji i umiejscowienia.

Również znaczne różnice dotyczą nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Zmiana opodatkowania dotyczy także sytuacji, gdy firma zarejestrowana jest w domu.

5. Udziały we własności nieruchomości – współwłasność
Na wysokość podatku od nieruchomości będą wpływać także udziały w nieruchomości. Gdy jest ona przedmiotem współwłasności, wtedy współwłaściciele zobowiązani są do solidarnego opłacenia podatku.

Przepisy prawa ani urząd gminy, który wymierza podatek, nie mogą jednak podzielić podatku ani wskazać, kto ma go wnosić. Zatem współwłaściciele muszą sami ustalić, jak będą opłacali podatek od posiadanej przez siebie nieruchomości.

Przykładowo, gdy dom wraz z działką należy do dwóch współwłaścicieli, powinni oni podzielić się podatkiem po połowie.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?


Przy wyliczaniu podatku od nieruchomości pod uwagę bierze się szereg czynników. Na szczęście, podatnik będący osobą fizyczną nie musi sam wyliczać wysokości daniny, ponieważ ustawa zobowiązuje do tego urząd gminy.

Zatem podmiot nie musi sam poświęcać czasu na obliczenie wysokości podatku. Jest on wyliczany na podstawie wcześniej złożonej deklaracji oraz aktualnych stawek. Następnie informacja o wysokości należnego podatku przekazywana jest do podatnika.

Można jednak samemu obliczyć podatek od nieruchomości. W tym celu konieczne jest uwzględnienie rodzaju oraz powierzchni nieruchomości i aktualnych stawek podatkowych. Powierzchnię nieruchomości mnoży się wtedy przez stawkę podatkową dla danego rodzaju nieruchomości.

Uwaga! Gdy do powstania albo do ustania obowiązku podatkowego doszło w trakcie roku podatkowego, wtedy jego wysokość oblicza się proporcjonalnie według liczby miesięcy, w których obowiązek ten istniał. Obliczeń w tym przypadku także dokonuje urząd, dlatego nie trzeba wykonywać ich samodzielnie.

Co to jest podatek od nieruchomości?

Jest to obowiązek podatkowy, który powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego pop miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością i jej składnikami.

Kto ustala wysokość podatku?

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest na podstawie uchwały rady gminy przyjętej na dany rok podatkowy.

Co wpływa na wysokość podatku?

Jest to zależne m.in. od: rodzaju gruntów, udziały we własności nieruchomości, stawka podatku zależna od gminy, maksymalna wysokość podatku ustalona przez Ministerstwa Finansów.