Podatek od nieruchomości – co musisz wiedzieć?

Zakupiłeś mieszkanie? Budujesz dom? A może masz działkę? Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, wtedy musisz pamiętać o regularnym opłacaniu podatku z tytułu jej posiadania. Sprawdź, kiedy, jak i w jakiej wysokości zapłacić należny podatek.

Podatek od nieruchomosci
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości: czym jest, kiedy należy go płacić


Jest to rodzaj podatku, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Danina ta płacona jest zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez przedsiębiorców.

Wpływy z podatków od nieruchomości zasilają samorządy i stanowią dla nich jedno z głównych źródeł utrzymania. Służą one następnie do realizowania inwestycji lokalnych.

Podatek ten jest jednym z dosyć wysokich wydatków, zwłaszcza w przypadku większych nieruchomości, ponieważ istotnym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest powierzchnia.

Danina ta płacona jest każdego roku, najczęściej w 4 ratach. Stąd też poza regularnie opłacanymi rachunkami za ogrzewanie, prąd, wodę czy kanalizację trzeba też pamiętać o uiszczaniu podatku od nieruchomości.

Podstawą prawną do naliczania podatku od nieruchomości w Polsce jest Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.

Maksymalne wysokości stawek podatku od nieruchomości są ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomosci2 1


Podatek od nieruchomości – co jest objęte opodatkowaniem?

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości dotyczy określonych typów nieruchomości. Kiedy należy go wnosić?

Zgodnie z przepisami podatek od nieruchomości płacony jest za:

 • grunty, gdy nie są one gruntami rolnymi albo lasem,
 • budynki,
 • mieszkania albo lokale użytkowe, które mają założoną własną księgę wieczystą, czyli zostały one wyodrębnione prawnie.

Płatność podatku nie dotyczy wszystkich nieruchomości. Wybrane z nich zwolnione są z jego wnoszenia. Zwolnienia te określane są jako przedmiotowe.

Płacenie podatku: kto jest zobowiązany, aspekt współwłasności

Kto jest zobowiązany do płatności podatku?

Do płacenia podatku zobowiązani są:

 • Właściciele nieruchomości,
 • Samoistni posiadacze nieruchomości,
 • Użytkownicy wieczyści nieruchomości,
 • W wybranych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości albo ich części, gdy są one własnością jednostki samorządu terytorialnego, na przykład gminy, albo Skarbu Państwa.

Płatność podatku nie dotyczy wszystkich z powyższych podmiotów. Zastosowanie mają w tym przypadku zwolnienia podmiotowe.

Podatek od nieruchomości a współwłasność

Nieruchomość może należeć do kilku właścicieli jednocześnie. Stan ten określany jest jako współwłasność. Może dojść do niego między innymi na skutek dziedziczenia, darowizny, wspólnego zakupu nieruchomości przez co najmniej dwóch kupujących. Jak opłacać podatek przy współwłasności?

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas, zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, współwłaściciele powinni solidarnie odpowiadać za płatność podatku od nieruchomości.

Gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, organ podatkowy powinien przekazać każdemu ze współwłaścicieli decyzję o wysokości podatku. Wskazuje ona na łączną kwotę do zapłaty. Decyzja o tym, jak zostanie opłacone zobowiązanie podatkowe, jest zależna od współwłaścicieli. Mogą oni złożyć się po połowie na każdą ratę lub ustalić, że każdy z nich zapłaci określone raty w całości.

Kiedy następuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

W przepisach znajdują się zwolnienia z podatku od nieruchomości. Są one dzielone na:

 • Zwolnienia przedmiotowe – dotyczą nieruchomości,
 • Zwolnienia podmiotowe – dotyczą podmiotów.

Gdy zatem nieruchomość lub podmiot podlegają zwolnieniu, wnoszenie podatku od nieruchomości nie jest konieczne. Kiedy nie trzeba go opłacać?

Poniżej znajdują się wybrane zwolnienia od podatku od nieruchomości, które najczęściej dotyczą osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeżeli podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej, wtedy nie ma on obowiązku płacenia podatku od nieruchomości za:

 1. Budynki gospodarcze oraz części budynków gospodarczych, które:
  • Stanowią gospodarstwo rolne i wykorzystywane są tylko do działalności rolniczej,
  • Stosowane są do działalności leśnej albo rybackiej,
  • Przeznaczone są na specjalną produkcję rolną, na przykład do hodowli zwierząt, prowadzenia pasiek, uprawy szklarniowej.
 2. Grunty oraz budynki, które zostały wprowadzone do rejestru zabytków, przy czym podmiot utrzymuje je i przeprowadza w nich prace konserwacyjne według przepisów o ochronie zabytków.
 3. Grunty zadrzewione, zakrzewione, użytki ekologiczne oraz nieużytki.
 4. Działki przyzagrodowe – dotyczy podmiotów, które należą do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  • Osiągnięcie wieku emerytalnego,
  • I lub II grupa inwalidzka,
  • Znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • Całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 5. Grunty, budynki infrastruktury ogrodowej, inne obiekty o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przykładowo altany, szopy, drewutnie, które znajdują się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).

Gminy mogą dodatkowo wprowadzać własne zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości.

Pełna lista zwolnień z płatności podatku od nieruchomości znajduje się w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Które kategorie nieruchomości są zwolnione z opodatkowania?

Zwolnione z opodatkowania są m.in.: siedziby ambasad, konsulaty, użytki rolne wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Płatność następuje w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.